Biblioteket
Boksamlingar
Handskrifter
Mellomalder
Boksamlingar

Bok- og manuskriptamlinger
Oppbyggingen av Det Kongelige Norske Selskabs bibliotek, landets eldste vitenskapelige, ble startet omtrent samtidig med selskapet selv. For å bli valgt inn i selskapet skulle man gi to bøker eller 10 riksdaler. Mange medlemmer ga flere bøker enn det var påkrevd og boksamlingen vokste. Johan Ernst Gunnerus utnyttet sine internasjonale kontakter ved å opprette bytteforbindelser med dem, særlig de tyske, men også engelske.

I 1768 publiserte selskapet den første katalogen – og den eneste i de første to år: Catalogus Bibliothecae Societatis scientiarum Norvegicae, inceptus a. 1768. Verket inneholder 322 titler. Allerede i 1770 kom neste katalog, inneholdende 601 titler. I 1779 har boksamlingen vokst til 2062 bind og samlingene samlingene vokste raskt. Den første katalogen over manuskriptsamlingen ble publisert i 1784. Det var ikke før i 1808 at en større katalog, R. Nyerups Catalog over Det Norske Videnskabers-selskabs Samlinger ble trykket, i København. Den er systematisk inndelt. Her finnes dessverre ingen opplysninger om proveniens (opprinnelse), men man vet at bibliotekets manuskriptsamling fikk sin grunnstein gjennom Gerhard Schønings gave. Han hadde i sin tur arvet samlingen (både bøker og manuskripter) og tilført den nye bøker, som rektor ved Trondhiems Katedralskole,fra sin forgjenger Benjamin Dass.

Selskapet kjøpte inn hele eller deler av boksamlinger etter hvert som økonomien tillot det, bl.a. ved dødsboauksjoner etter private boksamlere i Trondheim, Thomas Angell, Johan Ernst Gunnerus o.a. Slike auksjonskataloger med opplysninger om kjøpere finnes det en del av i biblioteket.

R. Nyerups Catalog over DKNVSs Samlinger (pdf)
Privatarkivet (Spesialsamlingene, Gunnerusbiblioteket)

Tekst: Monica Aase

  Active Image
Illustrasjon i Sigrid Undsets bønnebok fra middelalderen
 
 
 

 

 
 
© 2006 DKNVS 2010