Biblioteket
Boksamlingar
Handskrifter
Mellomalder
Middelaldertekster

Trykt materiale før ca 1537
Ved Gunnerusbiblioteket finnes det en samling middelaldertekster, både trykte og håndskrevne. Den eldste samlingen av trykte tekster, noen og tretti i alt, utgjøres av de såkalte inkunablene. Dette er bøker  trykt før 1500 (utenlandske) og ca. 1530 (skandinaviske). Av disse kan spesielt nevnes Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense, begge trykt i 1519 riktignok ikke i Norge, men for norsk regning og bruk. Det var erkebiskop Erik Valkendorf som tok initativ til et missale for hele erkestiftet som omfattet Norge, Island, Grønland og øyene vest i havet. Missale er den romersk-katolske bok som tilsvarer både tekstboken og alterboken i den norske kirke. Vi kjenner i dag ti eksemplarer av boken, tre av de er ved Gunnerusbiblioteket.

Breviariet inneholder de bønner og liturgiske lesestykker som prestene skal lese til de tider, horae, som er fastsatt av den romsk-katolske kirken. Av denne utgaven av breviariet, som omfattet 901 sider, har vi ingen komplette eksemplarer igjen i offentlig eie, men åtte mer eller mindre fullstendige er kjent. Av disse har Gunnerusbiblioteket ett.

Kilde: Karin-Helene Hognestad: ”Missale Nidrosiense [og] Breviarium Nidarosiense”, Adresseavisen 1997

Diplomer
Nidaros domkapittels bibliotek eide mot slutten av middelalderen 87 bøker, delt i tre grupper: kirkelige, juridiske og historiske verker (se Diplomatarium norvegicum XII 673 s. 823-825). Det er i dag ikke mulig å identifisere mer enn to bøker fra det gamle kapittelbiblioteket i Gunnerusbiblioteket, nemlig Aurelius Augustinus Opera, 4 og 6/7, trykt 1541-53. Disse er egentlig ikke middelaldebøker siden middelalderen sluttet i 1537, men er tatt med her for å vise trådene tilbake til et middelalderbibliotek.

Kilde: Harald Nissen: ”Domkapitlets bibliotek”, i Til opplysning, Universitetsbiblioteket i Trondheim 1768-1993, s. 93-99

Fragmenter
Av fullstendige, håndskrevne bøker som eies av Gunnerusbiblioteket, kan nevnes ca. ti bønnebøker (datering usikker i et par tilfeller). Av dem er Sigrid Undsets bønnebok en av de vakreste, med vakre illuminasjoner.

Av annet håndskrevet materiale kan nevnes ca. 300 middelalderdiplomer og ca 100 middelalderfragmenter.

Tekst: Monica Aase

 

Active Image
Eksempel på illuminasjon
Kilde

Active Image
Eksempel på diplom
Kilde
Active Image
Eksempel på fragment
Kilde
 
 
 
© 2006 DKNVS 2010