Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Ivar Aasen

Ivar Aasen (1813-1896)

Minnetale over Ivar Aasen på Høytidsdagen i 1951, ved Asbjørn Øverås: Ivar Aasen og Det Kgl Norske Videnskabers Selskab:

 

Til høgre: Minnemedaljar over Ivar Aasen i 1951, advers og revers øvst i sølv, nedst forgylt tambak.

 

Biografiar i Norsk biografisk leksikon, via Store norske leksikon:
Tove Bull; Dag Gundersen

 

Takkebrev frå Ivar Aasen, for diplom og medlemskap i DKNVS, 1853.

 

Ivar Aasen-tunet

1846, ”Om en Ordbog over det norske Almuesprog samt en dertil hørende Grammatik”, i: Det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter i det 19de Aarhundrede, IV, Trondhjem, s. 53-96.

1848, Det norske Folkesprogs Grammatik, Udgivet paa det kongelige norske Videnskabs-Selskabs Bekostning, Kristiania, 240 s. — 2. utg. ved Terje Aarset, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet nr. 1, Høgskulen i Volda 1996.

1850, Ordbog over det norske Folkesprog, Udgivet efter det kongelige norske Videnskabs-Selskabs Foranstaltning og paa dets Bekostning, Trykt hos Carl C. Werner & Comp, Kristiania, 639 s. — 2. utg. ved Kristoffer Kruken og Terje Aarset, Samlaget, Oslo, 2000, xxx + 522 s.

  Active Image
 Active Image
 Active Image
 Active Image
 
 
© 2006 DKNVS 2010