Biblioteket
Boksamlingar
Handskrifter
Mellomalder
Handskrifter

Islandske håndskrifter i Gunnerusbiblioteket
De fleste islandske håndskrifter i biblioteket kom inn fra Gerhard Schøning (1722-1780), som i sin tur hadde arvet dem fra sin forgjenger som rektor ved Trondheims katedralskole, Benjamin Dass. Samlingen består først og fremst av avskrifter av manuskripter i Det Kongelige bibliotek i København. I tillegg finnes her en god del håndskrevet topografisk interessant materiale vedrørende Island. Den viktigste tilveksten til bibliotekets manuskriptsamling i perioden 1808-1831 utgjøres av  de dokumenter som ble kjøpt inn i 1811 etter Hans Jacob Wille. Her finnes det også en del islandske tekster, bl.a. to avskrifter av Jónsbók. Det islandske lovverket etter ca 1280, Jónsbók, finnes bevart i flere håndskrifter enn noen annen islandsk eller norrøn tekst fra middelalderen. I Gunnerusbiblioteket finnes det sju eksemplarer av Jónsbók, hvorav to er håndskrevne (Ms 49 og Ms 50). Den sistnevnte (på papir) er en avskrift etter en av de to første trykte utgavene, sannsynligvis en korrigert versjon av 1578-utgaven. Ms 49 (på pergament) oppviser imidlertid noen spesielle språklige formuleringer, som muligens kan tyde på at avskriften er eldre enn den trykte 1578-utgaven. Alle manuskripter er gjenfinnbare i BIBSYS.

Kilde: Jan Ragnar Hagland: ”Om Jónsbók-samlinga i Det Kgl. Norske Vidensksbers Selskabs Bibliotek” i DKNVS Skrifter 1972 nr. 20, Trondheim 1972

Mer om håndskrevet materiale i Gunnerusbibliotekets samlinger

Tekst: Monica Aase

 

 Active Image
Islandsk pergamenthandskrift
Ágrip af Noregs konunga sögum

Ei kortfatta framstilling (1190-1200) av Noregs
kongar, datert ca. 1225

Kjelde

 
 
 

 

 
 
© 2006 DKNVS 2010